12 thoughts on “From H.T. Thích Từ Thông

 1. Bach Thay,
  Do duyen lanh con duoc mot dao huu gioi thieu web site Suoitu.net. Vo day, con da down load va duoc nghe loat bai thuyet phap Bat Nha Tam Kinh Ba La Mat gom 20 tap do Thay giang day tu nhung nam 1992, 1993…
  Con rat vui mung va da say me nghe loat bai nay dong thoi gioi thieu cho nhieu nguoi khac cung nghe. Con muon goi 100 do ve cung duong de tuy nghi Thay su dung trong viec phat huy Phat Phap. Xin Thay cho con biet can phai goi bang cach nao, ten va dia chi nguoi nhan ro rang (co phai qua dia chi cua truong Phat hoc TP HCM khong? va duoi ten Thay : Thien Su Thich Tu Thong?)
  Nam Mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat.
  Kinh thu
  Dien Nhan
  San Jose CA 95128

 2. Kinh bach Thay.tren dien dan hinhdongphatgiao.com
  con da dung y tuong cua thay de dien dat.nay con xin trinh lai voi thay-de thay chung minh cho con.
  KÍNH LẠY MƯỜI PHƯƠNG PHẬT PHÁP TĂNG -Từ,bi,hỷ,xã.
  Mình kính nghe câu:
  “ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ.
  sanh vô sanh hậu thuyết vô sanh….”
  ý là bực LY TỊCH mới nói được pháp [bTỊCH DIỆT].Vào Vô sanh,nói mới đúng cảnh [/bVÔ SANH].
  Nay mình chỉ là hàng hậu học nhưng không lượng sức mình lại cố gắng “ho hen” nơi cảnh giới vô ngôn này.Đó chỉ là muốn đem hoa trái VÔ MINH của mình,mà trưng bày nơi rừng đau-biển kiếm (trí huệ-biện tài)Là chỉ nhằm một tâm nguyện duy nhất là,muốn nhờ lưỡi gươm huệ của chư tôn đức thương tình mà cắt,tỉa,sửa sang cho cội gốc vÔ Minh của mình được gọn gàng dễ xem hơn chút chút.
  NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO.
  ……………
  Gửi: Năm, 15-2-2007 8:46 am Tiêu đề: Chơn không diệu hữu !

  ——————————————————————————–

  Thế nào là chơn không diêu hữu! (xin vui lòng xem đến cuồi cùng của loạt bày này mới có định nghĩa của mình.).
  I../.CHƠN KHÔNG.
  Con đường vào thành trì CHƠN KHÔNG-DIỆU HỮU phải qua 4 cử ải:
  Phàm là chúng sanh.khi phát bồ đề tâm tu bồ đề đạo thì trải qua 4 giai đoạn.hay còn xem như 4 cử ải cần phải bước qua (phải bỏ):
  1/.người nhận ra;thế gian vô thường,quốc độ nguy thúy,tứ đại khổ không v.v…(gọi là nhận được huyễn cảnh )
  * HUYỄN CẢNH nầy cần phải bỏ.-muốn bỏ huyễn cảnh phải dùng HUYỄN TÂM (đó là một lần bỏ)
  **phương tiện tu trì là TRI VỌNG -ly sanh hỷ lạc địa.

  quote=”vienquang6″]
  Trích dẫn:
  KÍNH LẠY MƯỜI PHƯƠNG PHẬT PHÁP TĂNG -Từ,bi,hỷ,xã.
  Mình kính nghe câu:
  “ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ.
  sanh vô sanh hậu thuyết vô sanh….”
  ý là bực LY TỊCH mới nói được pháp [bTỊCH DIỆT].Vào Vô sanh,nói mới đúng cảnh [/bVÔ SANH].
  Nay mình chỉ là hàng hậu học nhưng không lượng sức mình lại cố gắng “ho hen” nơi cảnh giới vô ngôn này.Đó chỉ là muốn đem hoa trái VÔ MINH của mình,mà trưng bày nơi rừng đau-biển kiếm (trí huệ-biện tài)Là chỉ nhằm một tâm nguyện duy nhất là,muốn nhờ lưỡi gươm huệ của chư tôn đức thương tình mà cắt,tỉa,sửa sang cho cội gốc vÔ Minh của mình được gọn gàng dễ xem hơn chút chút.
  NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO.

  Cái ông nầy khôn thiệt ! không bước vô “mê-hồn-trận” của Senvang.

  Gửi: Hôm qua lúc 10:11 am

  A DI ĐÀ PHẬT.-Nếu các vị huynh đệ thương tình cho phép thì mình xin nói tiếp….
  2/.HUYỄN TÂM:
  Thực ra trong chơn lý của vũ trụ vốn không có gì là TÂM,là NGÃ.chỉ tại bãn thể CHƠN NHƯ có 2 tự tánh là TỊCH và CHIẾU.-phần tịch tạm gọi là VÔ THỨC,phần chiếu tạm gọi là LỤC THỨC.nhưng chúng sinh vì vô minh mà chỉ thấy được phần chiếu,và chấp lấy nó để làm tự ngã,tự tâm (HUYỄN TÂM).Như ĐH CHIẾU THANH đã nói:”CHẤP MẮT THẤY TAI NGHE LÀ THẬT,CHẤP CÓ THÂN NÊN CHẤP CÓ TA…”
  Do vì vọng chấp đó nên tất cả những suy nghĩ,ngữ ngôn,văn tự không bao giờ đến được CHƠN LÝ vì cái nhơn đã là vọng (lục thức là cái bất toàn của chơn như).Do vậy,khi chúng sinh lấy cái NGÃ,hay cái huyễn tâm nầy để tu trì mà mong thành PHẬT thì như lấy cát nấu mà muốn thành cơm thì không thể được. (Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói rỏ).do đó trên đường đến thành trì CHƠN KHÔNG,hành giả phải bỏ Huyễn Tâm.
  MUỐN BỎ HUYỄN TÂM PHẢI DÙNG HUYỄN TRÍ.(Định sanh hỷ lạc địa).
  3/.HUYỄN TRÍ:
  Người biết được Huyễn tâm.tức đã nhận ra :”TẬN CÙNG CHƠN LÝ NGÃ PHÁP ĐỀU KHÔNG”vì Ngã Pháp Không,nên biết NGỦ UẨN GIAI KHÔNG.Như bài kệ:
  “Chưa từng có một pháp
  không do nhơn duyên sanh
  thế nên tất cả pháp
  không pháp nào chẳng không.”
  Do biết được tất cả pháp là KHÔNG (không có tự tánh.-Quý vị có thể tham khảo thêm nghĩa 18 pháp không ở Phật học từ điển của Đoàn Trung Còn,quyển III,trang 342-)nên có được trí tuệ,trí tuệ này gọi là HUYỄN TRÍ.
  Tại sao lại gọi là Huyễn Trí.-Ví như trong một bệnh viện Dưỡng trí.tất cả bệnh nhân vì mất trí nên không biết được một là một,hai là hai.chỉ riêng có ông Bác sĩ thì biết rỏ một là một,hai là hai.-như thế có thể gọi ông BS là người có trí tuệ Không???KHÔNG,vì tất cả mọi người không bệnh thì đều biết như thế mà!Chỉ có người nào biết rằng -mình đã biết được một là một,hai là hai,chính là người MỚI HẾT BỆNH ĐIÊN (MỘNG TƯỠNG ĐIÊN ĐẢO).
  Cho nên người chấp trì TRÍ TUỆ BA LA MẬT thì giống như,con trâu TÂM đã thuần mà còn vướng sợi dây,khó được tự tại.
  Do đó phải bỏ Huyễn Trí (có lẽ cũng như lý nầy mà ĐH Nguyenvanhoc 2006 đã xem thường Huyễn trí.Thiền Cơ-Pháp ngữ chỉ là TRÒ CHƠI LỚN)-.DÙNG HUYỄN KHÔNG MÀ TRỪ HUYỄN TRÍ.(Ly hỷ diệu lạc địa).

  4/.HUYỄN KHÔNG:
  Khi hành giả đã giải trừ Ý THỨC (huyễn trí)Thì bước vào cảnh giới Vắng lặng hư vô-HUYỄN KHÔNG.
  thì dễ rơi vào Không vô biên xứ-Ngoan không ngoại đạo.”Đừng tưỡng vô tâm nguyên thật đạo;vô tâm còn cách một trùng quan”.Khi xưa Đức Phật vì muốn khai thị chỗ này nên truyền cho ngài Ca Diếp bài kệ:
  Pháp bổn vô pháp pháp.
  Vô pháp pháp diệt pháp.
  kim phú vô pháp thời.
  pháp pháp hà tằng pháp.
  Do đó Huyễn không này phải bỏ.mới vào được cảnh giới CHƠN KHÔNG.
  Thế thì Chơn Không là gì????
  Mình không đủ sức nói!!! tạm mượn lời Thượng Tọa Thích Chơn Thiện để diễn đạt:
  Tánh Không, tương tợ Chân Như, Niết Bàn, ở ngoài thế giới khái niệm của ngã tính. Không thể định nghĩa về Không, mà chỉ có thể gợi ý rằng Không không thể là đối tượng của tư duy ngã tính (nhị nguyên), mà là thực tại như thực của sự thể nhập (Penetration).

  Tánh không -Thích Chơn Thiện.
  Quả thực là:
  “Lúc gió lọan sóng cồn vờn mọi mặt.
  Lặng lẻ rồi nước nước hiện trăng thanh.
  đây là cảnh giới Xã niệm thanh tịnh địa.
  Nhưng thể nhập Chơn Không này chưa phải là mục đích tối hậu của Như Lai Thế Tôn.
  Cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy:
  “Các pháp từ xưa nay
  tướng nó thường vắng lặng.
  phật tử hành đạo rồi.
  Sau đó được thành Phật>”
  Do vậy CHƠN KHÔNG thì phải DIỆU HỮU.
  ………….
  II../.Thế nào là Diệu Hữu:

  ………..
  THẾ NÀO LÀ DIỆU HỮU;
  Tất cả các pháp đều do vô số cái không mà tạo thành cái có.Như 5 uẩn,không có uẩn nào là ngã
  nhưng chúng lại tạo thành một cái huyễn ngã -là ta.
  *Ví như có người ở trong đêm tối.đụng nhằm sợi dây,lại tưỡng là con rắn (mộng tưỡng điên đảo) nên vô cùng kinh sợ.-đây là trạng thái vô minh của chúng sanh-
  *Nay người ấy định tâm trở lại biết đây không phải là con rắn,liền hết sợ hải (Chơn không).
  *Người ấy sau khi hết sợ,liền soi xét kỷ lưỡng,thì biết đây là sợi dây.(như thị tri kiến)
  *Do biết rất rỏ nên tất cả mộng tưỡng điên đảo không còn,nên được an vui tự tại (Niết Bàn).
  Do nghĩa này nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy:
  “Biết pháp thường không tánh
  giống Phật theo duyên sanh.
  cho nên nói nhứt thừa.
  PHÁP ĐÓ TRỤ NGÔI PHÁP>
  TƯỚNG THẾ GIAN THƯỜNG CÒN “.

  DIỆU HỮU đó là:

  PHÁP ĐÓ TRỤ NGÔI PHÁP>
  TƯỚNG THẾ GIAN THƯỜNG CÒN “.
  Nghĩa là,người tu trì khi đã hết tất cả chấp.thì vận dụng Như huyễn tam ma đề.thường quán chiếu;
  “Nhứt thiết hữu vi pháp.
  như mộng huyễn bào ảnh.
  như lộ diệt như điển.
  ưng tác như thị quán.”
  Quán chiếu như vậy để thể kiến.THẬP NHƯ HUYỄN.(mộng,huyễn,bào,ảnh v.v…),đồng thời thể nhập THẬP NHƯ THỊ.(Tướng như thị,tánh như thị,thể,lực,tác,nhơn,duyên,quả,báo,cứu cánh bản mạt như thị).Thể nhập THẬP NHƯ THỊ chính là TRI KIẾN VÔ KIẾN.-Đây là cảnh giới PHẬT NHÃN.
  Do chỗ này mà ngài Huệ Sinh Thiền Sư đã nói:
  “Pháp cũng như không pháp.
  không hữu cũng không không.
  Nếu đạt được lẻ ấy.
  chúng sanh với Phật đồng.
  Trăng Lăng Già lặng chiếu.
  Thuyền vượt biển trống không.
  không cũng không như có.
  Định tuệ chiếu không cùng.”

  Thay lời kết:
  ………….

  Kính lạy Hòa Thượng THÍCH TỪ THÔNG .Nhân trong diệp mùa xuân về.Con đang xem NGÀY XUÂN SUY GẨM của HT.Chợt,thấy được lời gợi ý của ĐH SEN VÀNG.Do đó con lại càng suy gẩm….
  Con xin được HT cho phép con dùng lời dạy NGÀY XUÂN SUY GẨM,mà HT đã ban phát cho hàng Phật Tử chúng con để thay lời kết cho sự suy gẩm nầy:
  NGÀY XUÂN SUY GẨM
  Con đường lên núi,từ chân đến đỉnh,trong nền giáo lý Phật.
  XUÂN ĐINH HỢI DL 2007.

  Do quán chiếu “NGỦ ẤM VÔ NGÔ mà nhận biết chân lý “VÔ THƯỜNG”.
  Do nhận biết chân lý VÔ THƯỜNG,mà nhận diện được “KHỔ & BẤT TỊNH”.
  Do nhận biết “KHỔ & BẤT TỊNH”,mà nhận biết 6 CĂN,6 CẢNH,6 THỨC chẳng có gì.
  Do tư duy quán chiếu 6 CĂN,6 CẢNH,6 THỨC chẳng có gì,mà biết thực tướng HỮU VI PHÁP VỐN KHÔNG.
  Quán chiếu nhận thấy thực tướng HỮU VI PHÁP VỐN KHÔNG.Đây là bước nhảy vọt lên đỉnh .-NHƯ HUYỄN TAM MUỘI.
  An trú NHƯ HUYỄN TAM MUỘI.tu tập NHƯ HUYỄN TAM MUỘI.là vua các môn tam muội.
  Mười phương Như Lai hành sử NHƯ HUYỄN TAM MUỘI.mà vào TỊCH DIỆT ĐẠI NIẾT BÀN.

  Thiền Sư Thích Từ Thông.

  Kính Bạch Chư Tôn Đức trong Diễn đàn.Con đã quá vô phép mà hý ngôn làm cho bẩn tai quý vị.Lời viết của con thì giống như một tờ giấy rách không có chút giá trị,quý Tôn Đức xem rồi bỏ.
  Nhưng tờ giấy rách của con lại có gói một thỏi vàng (Đó là lời dạy của HT Thích Từ Thông.)VẬy trước khi bỏ.-quý vị hãy xem lại một lần nữa lời Suy gẫm ngày xuân.
  Vì Biết đâu:
  “PHẬT TÁNH TẠI HỮU TÌNH.
  PHÁP TÁNH TẠI VÔ TRI.
  PHẬT PHÁP BỔN LAI VÔ NHỊ TÁNH.
  NHẤT HỎA NĂNG SIÊU BÁCH VẠN SÀI.”
  NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO.

  Viết tại VN,ngày 23-2-2007.
  vienquang6 Kính lạy.

 3. Chơn không là chẳng mang giày,
  Diệu hữu là chạy mãi, da dày thành chai(!),
  Nói gì đúng cũng “là” sai,
  “Có”= “không”, không = có, đố “AI” dám bàn!?!
  Ba Cà Tàng

 4. da tu lau roi con rat mong co ngay duoc dien kien thay, con da nghe hau het cac bai giang cua thay, da duoc rat nhieu loi lac trong doi song .Thay noi chi phai:”nghe, song va hanh ma khong dat duoc mot ti giai thoat phien nao nao thi xem nhu tu sai roi…”.Theo con that toi nghiep cho nhung ai chong doi phan bac thay trong cach truyen dat giao ly dai thua cua thay, con hieu thay da dem het tam long trung chanh cua mot phap su CHI NOI SU THAT VA CHI CO SU THAT .Phat den the gian nay cung chi noi len su that ma thoi! Kinh chuc thay don nhan su vo thuong da va dang den trong an nhien tu tai nhe nhan va giai thoat.

 5. Con rất biết ơn thầy. Nhờ thầy con có dươc một số kiến thức phật pháp . Nghe và nắm dược ý thú kinh diển .,PHÂN BIỆT ĐƯỢC CHÁNH ,TÀ…
  Điều quan trọng là con cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản hơn trước. Con nghe kinh thầy giảng , đoi khi có những thắc mắc mà không biết hỏi ai .
  Xin cho con biết con có thể tìm sự giúp đỡ này ở đâu . Con chân thành cảm ơn

 6. Bạch thầy , con rất hâm mộ bài giảng của thầy , nghe giọng con cứ tưởng tượng ra một lão tăng già cả , thâm nghiêm và uy nghi . Đến lúc lên mạng xem ảnh thầy con thật sự ngạc nhiên . So với tưởng tượng của con thầy quá trẻ , quá thân thiện và phúc hậu .

  Con sau khi nghe bài Ky003-NhaNgoaiCam (do nhân duyên) , ngay lập tức lên mạng hạ tải hơn 7Gb bài giảng của thầy . Con nghe suốt 6 tháng và có một vài thắc mắc kính mong đích thân thầy giải thích (sợ là website này hơi vắng vẻ)
  - Một là : con đọc thấy người ta bảo hiện nay chỉ có phép tu du già của mấy ông bên Tây Tạng mới giúp người ta đạt Đạo trong 1 kiếp , còn các pháp tu khác phải tu 2 kiếp mới đạt Đạo. Con không tin . Ngài Mục Kiền Liên chứng A la hán trong 8 ngày , ngài Xá Lợi Phất chứng A la hán trong 15 ngày sau khi gặp Thế Tôn , mà hai ngài có học phép du già đâu ? Vả lại theo con nghĩ thì người ta tu rồi tự nhiên đạt đạo chứ nếu có lòng ham muốn đạt đạo thì tu bao nhiêu cũng vô ích . Xin thầy chứng thực cho nghi vấn này

  - Hai là : Theo thứ tự : A la hán < Bích chi Phật < Bồ Tát < Như Lai . Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn , đâu còn ông Phật toàn giác nào để chứng thực cho bất kì ai là đã đạt quả vị Bồ Tát ? Vậy tại sao Long thọ sống sau thời Đức Phật mấy trăm năm lại gọi là Bồ Tát Long Thọ ? Ai là người chứng Bồ Tát cho ông này
  Mà con nghe nói là thời mạt Pháp này người ta còn chẳng dám nhận mình chứng quả Dự Lưu hay Bất Lưu chứ đừng nói chi là Bồ Tát .

  - Ba là : Đức Di Lặc giả sử có sinh ra thì lấy cách gì chứng thực ông này là Di Lặc ? Và nhiệm vụ của ông này là gì ?
  1.Con đường mà Phật Tổ tìm ra là "tối thắng an tịnh đạo lộ" . Đó là con đường tìm đến giải thoát khổ đau ngắn nhất , ông Di Lặc chẳng thể tìm ra con đường ngắn hơn .
  2.Giống Phật Tổ , Đức Di Lặc là Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri , tự chứng tự ngộ . Nhưng lúc đó lấy ai kiểm chứng là lới Ngài nói sẽ nhất quán với Phật Tổ hay là lại chỉ biết răm rắp tuân theo ? Vì mấy ông trụ trì ngày nay nếu so cấp bậc thì còn kém Đức Di Lặc đến mấy bậc , làm sao dám nói chuyện ngang hàng
  3.Chắc gì thuyết pháp đã hay bằng thầy Thích Từ Thông

  Sau chót : xin gửi 82 lời chúc mừng Như Huyễn thiền sư thượng thọ 82 tuổi . Mong thầy sống và truyền bá giáo lý Phật Tổ thêm 18 năm nữa cho tròn số . Đại Tướng Võ Nguyên Giáp còn 99 tuổi kia mà thầy , 82 còn trẻ chán .
  Mong hồi âm của thầy.

 7. Như không nghĩa là có ,
  Như có tức là không ,
  Không , Có , chạy vòng vòng ,
  Chẳng có cũng chẳng không ,
  Quay nhìn lại bên trong ,
  Cũng không mà cũng có .

  Kính tặng Tạ Tốn , người tôi rât kính mến .

  Như Không

 8. Cho mình xin địa chỉ email cua Hòa Thượng để mình gửi các thắc mắc mong Hòa Thượng giải đáp. Xin chân thành cảm ơn

 9. KÍNH BẠCH THẦY
  Con đã đọc những bài thơ ngón tay chỉ trăng của thầy .có bài thơ PHẬT NGỌC .con cứ suy nghĩ mãi va đặt nhiều câu hỏi trong con,nên con cảm tác mọi muội viết lên dòng suy nghì của con
  PHẬT NGỌC
  Phật ngọc Phật thành giá tri cao.
  Hoằng dương Phật pháp trấn an lành
  Năm châu bốn bể đi đến
  Đem tới nhân loại chút VẠN thành !
  Vì con không phải là nhà văn .nhà thơ nên trong ý từ có diều gì sai sót mong thầy hoan hỷ cho con
  Con luôn tâm ý hai câu kệ trong quyển DUY MA CẬT sở thuyết

 10. KÍNH BẠCH THẦY
  Con đã đọc những bài thơ ngón tay chỉ trăng của thầy .có bài thơ PHẬT NGỌC .con cứ suy nghĩ mãi va đặt nhiều câu hỏi trong con,nên con cảm tác mọi muội viết lên dòng suy nghì của con
  PHẬT NGỌC
  Phật ngọc Phật thành giá tri cao.
  Hoằng dương Phật pháp trấn an lành
  Năm châu bốn bể “NGÀI” đi đến
  Đem tới nhân loại chút VẠN thành !
  Vì con không phải là nhà văn .nhà thơ nên trong ý từ có diều gì sai sót mong thầy hoan hỷ cho con
  Con luôn tâm ý hai câu kệ trong quyển DUY MA CẬT sở thuyết
  “PHẬT THUYẾT PHÁP CÙNG MỐT DIỆU PHÁP
  CHÚNG SANHTUỲ TÁNH HIỂU KHÁC NHAU “

 11. Bạch Thầy!
  Con mới nghe thầy giảng đây, và con cũng có nhiều thắc mắc, trong đó có thắc mắc như Vô Bi Hỷ:
  Vô Bi Hỷ on 11/20/2009 at 10:12 am said:
  Bạch thầy , con rất hâm mộ bài giảng của thầy , nghe giọng con cứ tưởng tượng ra một lão tăng già cả , thâm nghiêm và uy nghi . Đến lúc lên mạng xem ảnh thầy con thật sự ngạc nhiên . So với tưởng tượng của con thầy quá trẻ , quá thân thiện và phúc hậu .

  Con sau khi nghe bài Ky003-NhaNgoaiCam (do nhân duyên) , ngay lập tức lên mạng hạ tải hơn 7Gb bài giảng của thầy . Con nghe suốt 6 tháng và có một vài thắc mắc kính mong đích thân thầy giải thích (sợ là website này hơi vắng vẻ)
  - Một là : con đọc thấy người ta bảo hiện nay chỉ có phép tu du già của mấy ông bên Tây Tạng mới giúp người ta đạt Đạo trong 1 kiếp , còn các pháp tu khác phải tu 2 kiếp mới đạt Đạo. Con không tin . Ngài Mục Kiền Liên chứng A la hán trong 8 ngày , ngài Xá Lợi Phất chứng A la hán trong 15 ngày sau khi gặp Thế Tôn , mà hai ngài có học phép du già đâu ? Vả lại theo con nghĩ thì người ta tu rồi tự nhiên đạt đạo chứ nếu có lòng ham muốn đạt đạo thì tu bao nhiêu cũng vô ích . Xin thầy chứng thực cho nghi vấn này

  - Hai là : Theo thứ tự : A la hán < Bích chi Phật < Bồ Tát < Như Lai . Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn , đâu còn ông Phật toàn giác nào để chứng thực cho bất kì ai là đã đạt quả vị Bồ Tát ? Vậy tại sao Long thọ sống sau thời Đức Phật mấy trăm năm lại gọi là Bồ Tát Long Thọ ? Ai là người chứng Bồ Tát cho ông này
  Mà con nghe nói là thời mạt Pháp này người ta còn chẳng dám nhận mình chứng quả Dự Lưu hay Bất Lưu chứ đừng nói chi là Bồ Tát .

  - Ba là : Đức Di Lặc giả sử có sinh ra thì lấy cách gì chứng thực ông này là Di Lặc ? Và nhiệm vụ của ông này là gì ?
  1.Con đường mà Phật Tổ tìm ra là "tối thắng an tịnh đạo lộ" . Đó là con đường tìm đến giải thoát khổ đau ngắn nhất , ông Di Lặc chẳng thể tìm ra con đường ngắn hơn .
  2.Giống Phật Tổ , Đức Di Lặc là Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri , tự chứng tự ngộ . Nhưng lúc đó lấy ai kiểm chứng là lới Ngài nói sẽ nhất quán với Phật Tổ hay là lại chỉ biết răm rắp tuân theo ? Vì mấy ông trụ trì ngày nay nếu so cấp bậc thì còn kém Đức Di Lặc đến mấy bậc , làm sao dám nói chuyện ngang hàng
  3.Chắc gì thuyết pháp đã hay bằng thầy Thích Từ Thông

  Sau chót : xin gửi 82 lời chúc mừng Như Huyễn thiền sư thượng thọ 82 tuổi . Mong thầy sống và truyền bá giáo lý Phật Tổ thêm 18 năm nữa cho tròn số . Đại Tướng Võ Nguyên Giáp còn 99 tuổi kia mà thầy , 82 còn trẻ chán .
  Mong hồi âm của thầy.
  Con mong thầy cho con biết thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>